Стартиране на проекта

От месец юни 2015 година Сдружение „Нов път” стартира изпълнение на  проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми”, договор № 306/26.05.2015 г. по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  в партньорство с Българско училище за политика”Д.Паница”. Проектът е с продължителност 10 месеца. Обща цел на проекта е Целта е младежите да пренесат придобитите знания и умения към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. Специфични цели  на проекта: Създаване на условия за уязвимите групи, включително роми, да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване Осигуряване на участие на представители на уязвимите групи,включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики Подкрепа и/или разпространение на механизми за самопомощ и солидарност Повишаване на взаимодействието между уязвими групи имаргинализирани общности с гражданските Проектът е свързан с идентифициране на причините за ниското равнище на гражданско участие на ромската общност, с определяне на необходимите знания и умения, които ще помогнат за преодоляването им и ще насърчат гражданското участие, и с обучение на ромски младежи, които са лидери на обществено мнение. Целта е младежите да пренесат придобитите знания и умения към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. Обучаваните роми ще разработят нефинансов проект, свързан с важен проблем за общността, като ще имат ментори - утвърдени политически и граждански лидери. Младите роми ще представят проектите си  публично на срещи с местните общности, за да въвличат в дискусията максимален брой роми от различни възрасти. Обучаваните младежи от различните региони в страната ще създадат мрежа, чиято основна цел е да обменя опит и експертиза при решаването на ромските проблеми и насърчаване на гражданското участие. Проектът ще създаде условия младите роми публично да поставят проблемите си и да търсят решения и ще спомогне за по-активното включване на ромската общност в изработването на публични политики и процесите на вземане на решения. С уважение, Михайл Михайлов, ръководител проект
©  Проектът „Насърчаване на гражданското участие на младите роми” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg  -
Начало Начало Новини Галерия Документи Начало
EN | БГ